06-28167717    irmgard@nowmotion.nl

Kwaliteit, Privacy & AVG

Beroepscode NFG

Nowmotion is lid van het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en werkt volgens de beroepscode en ethische waarden.

De NFG vindt het belangrijk dat psychologen kwalitatief goed werk leveren. Daarom heeft de NFG een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

Meer informatie kunt u vinden op de NFG. De beroepscode kunt u ook via deze link direct bekijken.

Klachtenregeling

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met onderdelen van de behandeling dan nodig ik u van harte uit dit met mij te bespreken. Ik zie klachten als een mogelijkheid om mijn zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Ík zal mijn best doen om aan een oplossing te werken.
Nowmotion is aangesloten bij de NFG. Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de NFG.

Privacy statement

Nowmotion hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Nowmotion met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de (potentiële) cliënten van wie Nowmotion persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Nowmotion verwerkt persoonsgegevens die:

  • de betrokkene zelf persoonlijk tijdens een consult, telefonisch, of digitaal aan Nowmotion heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de aanmeldklacht;

  • of met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners
    of verwijzers.
      
            

3. Doeleinden verwerking

Nowmotion verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een psychologische behandelovereenkomst ;

  • het onderhouden van contact met betrokkene en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;

  • tijdens een bezoek aan de website van Nowmotion worden cookies verzameld.

4. Rechtsgrond

Nowmotion verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst.

5. Verwerkers

Nowmotion heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Nowmotion persoonsgegevens verwerken. Nowmotion sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met;

– Digitaal Coach Dossier

– Psyned (Samenwerkingsovereenkomst)

6. Persoonsgegevens delen met derden

Nowmotion deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) nodig is of als dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Nowmotion deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Nowmotion geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Bewaren van gegevens

Nowmotion bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Nowmtion hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst. Financieel administratieve gegevens worden 7 jaar na vastlegging van de gegevens bewaard.

9. Wijzigingen privacyverklaring

Nowmotion kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze verklaring wordt op de website van Nowmotion gepubliceerd en bijgesloten bij de samenwerkingsovereenkomst. Het is verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht uw behandelaar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Nowmotion. Bij vragen of klachten over de wijze waarop Nowmotion persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).