06-28167717    irmgard@nowmotion.nl

Algemene Voorwaarden Nowmotion Den Haag

ALGEMENE VOORWAARDEN NOWMOTION

Onder Nowmotion valt Psychologen praktijk Adriaans.
Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 Juni 2017. Voor algemene voorwaarden specifiek voor op maat gemaakte programma’s voor derden, zie onder “8. Programma’s in opdracht van derden”.


1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2)
- zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of
- wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen.


2. KOPEN VIA HET INTERNET

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd.
Psychologen praktijk Adriaans is telefonisch te bereiken op 06-28167717 en per mail via Irmgard@nowmotion.nl.


Start de training binnen twee weken na aanmelding via de website, dan kun je je niet op deze manier inschrijven. Inschrijven doe je dan voor mij een email te sturen en aan te geven dat jij je wilt inschrijven voor de training die je wilt volgen.


3. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur direct per bankoverschrijving betaald.
Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 7 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan of alvorens start training bij een inschrijving korter dan 7 dagen. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.


4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
2. Bij annulering na 14 dagen via inschrijving internet en tot 4 weken voor de start van het programma wordt 100,= administratiekosten gerekend.
3. Bij annulering korter dan 4 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
4. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan NOWMOTION), wordt slechts 100,= administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.


5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van NOWMOTION en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.


7. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN

NOWMOTION heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. NOWMOTION vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.


7. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Individuele afspraken dienen maximaal 48 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch, per mail of per sms. Bij te laat afmelden worden de kosten van de gereserveerde sessie gerekend. Dit is ongeacht de reden van aanmelding. Wij maken hier geen uitzonderingen in. Een verzoek hieromtrent zal in alle gevallen worden afgewezen, gelieve dit te respecteren.


8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.


9. ALGEMENE OPMERKINGEN

9.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door NOWMOTION.
9.2 NOWMOTION heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de verordeningen van het Nederlands Instituut voor Psychologen NIP. Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium.

9.3 NOWMOTION zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
9.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
9.5 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van NOWMOTION. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator.